نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارتباطات سینمای زیست‌محیطی و مسئله آب در ایران؛ چارچوب‌بندی پیام‌های زیست‌محیطی در مستند مادرکشی [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • اکوسینما بایسته‌ها و اقتضائات مواجهۀ سینمای ایران با محیط زیست [دوره 1، شماره 1، 1401]

ت

 • تصویر زن تحلیل نشانه‌شناختی استعاره‌های مفهومی از «زن» در منتخب دیوار‌نگاره‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • توسعه پایدار سینمای زیست‌محیطی و مسئله آب در ایران؛ چارچوب‌بندی پیام‌های زیست‌محیطی در مستند مادرکشی [دوره 1، شماره 1، 1401]

ج

 • جنتلمن غرب‌شناسی استراتژیک و سوژه‌های آستانه‌ای: فرنگی‌مآب، فُکلی و جنتملن در سینمای پیش از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1401]

چ

 • چارچوب‌بندی سینمای زیست‌محیطی و مسئله آب در ایران؛ چارچوب‌بندی پیام‌های زیست‌محیطی در مستند مادرکشی [دوره 1، شماره 1، 1401]

د

 • دیوارنگاره تحلیل نشانه‌شناختی استعاره‌های مفهومی از «زن» در منتخب دیوار‌نگاره‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1401]

ز

 • زبان‌شناسی شناختی تحلیل نشانه‌شناختی استعاره‌های مفهومی از «زن» در منتخب دیوار‌نگاره‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1401]

س

 • سینما بایسته‌ها و اقتضائات مواجهۀ سینمای ایران با محیط زیست [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • سینمای روایی بایسته‌ها و اقتضائات مواجهۀ سینمای ایران با محیط زیست [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • سینمای مستند بایسته‌ها و اقتضائات مواجهۀ سینمای ایران با محیط زیست [دوره 1، شماره 1، 1401]

ش

 • شهر تهران تحلیل نشانه‌شناختی استعاره‌های مفهومی از «زن» در منتخب دیوار‌نگاره‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1401]

ص

 • صفات تاریک شخصیت تأثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان با نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی (مطالعه موردی: هنرمندان شهرستان درگز) [دوره 1، شماره 1، 1401]

ف

 • فرنگی‌مآب غرب‌شناسی استراتژیک و سوژه‌های آستانه‌ای: فرنگی‌مآب، فُکلی و جنتملن در سینمای پیش از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • فُکلی غرب‌شناسی استراتژیک و سوژه‌های آستانه‌ای: فرنگی‌مآب، فُکلی و جنتملن در سینمای پیش از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • فیلم‌فارسی غرب‌شناسی استراتژیک و سوژه‌های آستانه‌ای: فرنگی‌مآب، فُکلی و جنتملن در سینمای پیش از انقلاب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ک

م

 • محیط زیست بایسته‌ها و اقتضائات مواجهۀ سینمای ایران با محیط زیست [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مسئله آب سینمای زیست‌محیطی و مسئله آب در ایران؛ چارچوب‌بندی پیام‌های زیست‌محیطی در مستند مادرکشی [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مستند مادرکشی سینمای زیست‌محیطی و مسئله آب در ایران؛ چارچوب‌بندی پیام‌های زیست‌محیطی در مستند مادرکشی [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مضمون‌شناسی بازشناسی مضامین برجسته در مطالعات غرب درباره هنرهای تجسمی پساانقلاب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مطالعات غرب بازشناسی مضامین برجسته در مطالعات غرب درباره هنرهای تجسمی پساانقلاب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]

ه

 • هنرپژوهی بازشناسی مضامین برجسته در مطالعات غرب درباره هنرهای تجسمی پساانقلاب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • هنر پساانقلاب اسلامی بازشناسی مضامین برجسته در مطالعات غرب درباره هنرهای تجسمی پساانقلاب ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • هنرمندان تأثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان با نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی (مطالعه موردی: هنرمندان شهرستان درگز) [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • هوش هیجانی تأثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان با نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی (مطالعه موردی: هنرمندان شهرستان درگز) [دوره 1، شماره 1، 1401]