راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

  • عنوان و موضوع مقاله: مرتبط با محورهای موضوعی نشریه (مندرج در سایت نشریه) باشد.
  • حجم مقاله: با احتساب تمامی اجزاء آن حدود 8000 کلمه باشد. نمودارها یا جداول (در صورت وجود)، به شکل تصویر در متن مقاله درج گردد.
  • صفحه مشخصات نویسنده/نویسندگان: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، به‌همراه رشتۀ تحصیلی، درجۀ علمی و نشانی رایانامۀ آنان باشد.

4) چکیده: به فراخور محتوای مقاله، بیان‌گر خلاصه‌ای از مسئله، اهمیت، هدف اصلی (یا سؤال اصلی)، روش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش باشد. چکیدۀ فارسی بین 150 تا 200 کلمه و چکیدۀ انگلیسی بین 200 تا 300 کلمه تنظیم گردد. 3 تا 5 واژه کلیدی در انتهای چکیدۀ فارسی و انگلیسی، ذکر شود. 

5) مقدمه: شامل بیان موضوع، مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، پرسش‌ها و فرضیه‌ها (در صورت وجود)، پیشینه، رویکرد نظری (یا مفهومی) و رویکرد روش‌شناختی است. در صورتی‌که هر یک از بخش‌های پیشینه، چارچوب و ادبیات نظری (یا مفهومی) و چارچوب روش‌شناختی نیازمند شرح بیشتری باشند، در بخشی مستقل ذکر شوند (اولویت با بیان مختصر بخش‌های یاد‌شده در پایان مقدمه است). این سه بخش باید مفید، مختصر و نوآورانه باشند و با سایر بخش‌های مقاله به‌ویژه بخش نتیجه‌گیری ارتباط منطقی داشته باشند.

6) بدنۀ اصلی مقاله: شامل تحلیل راهبردی مسئله، تبیین مؤلفه‌های مختلف، تجزیه‌و‌تحلیل علمی یافته‌ها، سیر تاریخی موضوع (در صورت نیاز) و ... است.

7) بحث و نتیجه‌گیری: در این بخش یافته‌های مهم، با توجه به سؤال‌ها یا فرضیه‌های مقاله، دسته‌بندی و تبیین شود. همچنین باید استنتاج از یافته‌ها در نتیجه‌گیری، بر اساس پیشینه و مبانی نظری، به‌نحوی بیان شود که نشان دهد دستاورد پژوهش در مقاله، چگونه به پیشرفت دانش نظری یا عملی در عرصۀ هنر کمک‌می‌کند.

8) پیشنهادها: در این بخش بر اساس یافته‌های مقاله، پیشنهادهای راهبردی و یا کاربردی برای حل مسئله مطروحه در مقاله ارائه گردد. مقالاتی که دارای پیشنهادهای راهبردی موثر باشند، از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند شد.

9) منابع: متناسب با ماهیت موضوع مقاله، منابع دست‌‌اول و معتبر، از میان کتب و مقالات علمی داخلی و خارجی استفاده شوند. از استناد به سایت‌های خبری و منابع غیرمعتبر خودداری شود.

10) شیوه منبع‌دهی: منابع مقاله با توجه به الگوی استناد درون متنی معرفی گردد:

  • در متن مقاله، هنگام استفاده از نقل قول‌ها (خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم)، استناد به آراء و اقتباس از آثار دیگران حتماً نام مؤلف/ مؤلفان و سال انتشار و شماره صفحه اثر در داخل پرانتز آورده شود؛

نمونه منابع فارسی: (امیری، 1385: 44).

نمونه منابع انگلیسی: (دایر[1]، 1996: 25). (در منابع انگلیسی درون متنی، نام نویسنده به فارسی نوشته شود و نام لاتین آن در پاروقی درج شود)

[1]. Dyer

  • منابع استفاده شده در متن مقاله، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

* کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان) (تاریخ انتشار). نام کتاب، (نام مترجم)، محل نشر: نام ناشر. مثال:

یک نویسنده. آدامز، لوری (1393). روش‌شناسی هنر، (ترجمه علی معصومی)، تهران: دانشگاه تهران.

  Dyer, Richard (1997). White, New York: Routledge.

دو نویسنده. بوردول، دیوید و کریستن تامسون (1390). تاریخ سینما، (ترجمه روبرت صافاریان)، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

* مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان) (تاریخ انتشار داخل پرانتز). «عنوان مقاله در داخل گیومه»، نام  نشریه، دوره (شماره): صفحات نشریه.

با سه نویسنده. راودراد، اعظم؛ سید‌علی‌اصغر سلطانی و مرجانه سوزنکار (1393). «بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، 6 (2): 238-213.

* کنفرانس‌ها و همایش‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان) (تاریخ انتشار داخل پرانتز). «عنوان مقاله در داخل گیومه»، عنوان کنفرانس یا همایش، زمان همایش، مکان همایش: شمارۀ صفحات مقاله.

* سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام (نویسنده / نویسندگان) (تاریخ انتشار مطلب). «عنوان مقاله»، تاریخ مشاهده، آدرس دسترسی آن به‌صورت ایتالیک. در صورتی‌که نویسنده نامشخص باشد به‌جای آن، عنوان سایت نوشته شود.

* رساله‌های تحصیلی: نام خانوادگی، نام (تاریخ نگارش داخل پرانتز). «نام پایان‌نامه داخل گیومه»، مقطع پایان‌نامه. نام دانشگاه  

11) تمام اسامی و اصطلاحات لاتین، در متن، به زبان فارسی و در زیرنویس، به‌صورت لاتین درج شود.

12) در صورتی که اصطلاح، مفهوم یا مطلبی نیاز به توضیح دارد، در پایان مقاله به‌عنوان پی‌نوشت ذکر شود.

13) رعایت آیین نگارش فارسی در مقاله الزامی است. از به‌کار بردن واژه‌های مبهم، ترکیب‌های واژگانی نامعمول و جملات طولانی و پیچیده، خودداری گردد.

 

قابل توجه پژوهشگران محترم

.تکمیل و ارسال فرم تعهد نویسندگان ضروری است. برای دریافت این فرم، روی تعهد نویسندگان کلیک کنید

.تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع ضروری است. برای دریافت این فرم، روی تعارض منافع کلیک کنید

.درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار مالی پژوهش (در صورت وجود) در انتهای مقاله ضروری است