اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

مصطفی گودرزی

هنرهای زیبا استاد دانشگاه تهران،‌ دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، گروه مطالعات عالی هنر

goudarzi40gmail.com

اعضای هیات تحریریه

مرتضی افشاری

هنر اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/afshari
afsharishahed.ac.ir

رضا افهمی

طراحی صنعتی و معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

reza.afhamigmail.com

محمدرضا حسنائی

انیمیشن استاد دانشگاه هنر

hosnaeeart.ac.ir

محمد شهبا

سینما استاد دانشگاه هنر

shahbagmail.com
----

ساسان فاطمی

موسیقی استاد دانشگاه تهران

sasanfatemi358gmail.com

محمدباقر قهرمانی

تئاتر و ادبیات نمایشی دانشیار دانشگاه تهران

mbghut.ac.ir

مصطفی گودرزی

هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، گروه مطالعات هنر

goudarzi40gmail.com

مهران هوشیار

هنرهای اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره

houshiarsoore.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

مدیر اجرایی

رقیه مهری

مدیراجرایی نشریات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

nashriehricac.ac.ir
02188919176