بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ارتباط و تعامل هنرمندان هنرهای تجسمی با جامعه مخاطب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ارتباطات وکسب وکار،دانشکده علوم انسانی وحقوق،دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

10.22083/ssa.2023.368146.1003

چکیده

چگونگی برقراری ارتباطات ­سازنده بین هنرمند و مخاطب به­منظور ارائه و درک آثار و همچنین شناسایی موانع و راهکارهای مؤثر در این­زمینه از موضوعات مهمی است که توجه به آن سبب مشخص‌شدن نقاط ضعف و قوت این ارتباط می­شود. توجه به بازخوردهای مخاطب در مورد اثر هنری و درنظرگرفتن سلیقه وی، از اولین اصول پایه­گذاری یک تعامل و ارتباط انسانی صحیح بین هنرمند و مخاطب محسوب می­شود. این پژوهش،­ با هدف شناسایی عوامل مؤثر در ارتباطات انسانی بین هنرمندان هنرهای ­تجسمی و مخاطبان، با استفاده از تئوری­زمینه­ای انجام شده است. جامعه تحقیق این پژوهش به­صورت ­نظری انتخاب­ شده و شامل 14 صاحب­نظر حوزه هنر و ارتباطات بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه، پیاده‌سازی،­ کدگذاری ­و خلاصه­نویسی ­بوده­ و تجزیه­ و تحلیل اطلاعات، با استفاده از دسته­بندی مقوله­ها­ و تم­ها انجام پذیرفته ­است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ایجاد و برقراری تعاملات سازنده بین هنرمند و مخاطب در جامعه، متأثر از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها، در اولویت­ قراردادن جنبه انسانی تعاملات است. با توجه به نظر مشارکت­کنندگان در تحقیق، تاثیرگذاری مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و فرهنگی در تعاملات ­انسانی بین هنرمند هنرهای ­تجسمی و جامعه مخاطب به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the effective factors in communication and the interaction of visual arts artists with the audience

نویسندگان [English]

  • Faezeh taghipour
  • Fatemeh Raoufi manesh,
  • Hamid DavazdahEmami,
Department of Communication and Business Sciences, Faculty of Humanities and Law, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

The circumstances of establishing constructive communication between the artist and the audience in order to present and comprehend the artistic work, as well as recognizing the barriers and efficient solutions in this filed are amongst most significant issues in which paying attention to them leads to identifying the strengths and weaknesses of this relationship. Paying attention to the audience's feedback about the artwork and considering his taste is one of the first principles of establishing a proper human communication between the artist and the audience. This study is conducted in order to identify human interactions between artists in visual arts and their audiences using grounded theory. The statistical population was selected theoretically and included 14 experts in the fields of art and communications. Data gathering tools included interviews, transcripts, coding and summaries and data analysis was carried out by grouping of categories and themes. The results indicated that interactions between artists and audiences in the society are affected in various factors, the most important of which include the human aspect of the interactions. According to the opinion of the participants in the research, the effects of economic, social, communication and cultural problems in the interaction between artists of visual arts and their audience in the society was proven.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human communications
  • Visual Arts
  • Audience
منابع و مآخذ
آگاه، وحید (1398). «نظریه­های معطوف به هنر، مقدمه شناخت آثار هنری به مثابه رسانه». فصلنامه علوم خبری، (29)8: 200-215.
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385). مبانى پژوهش کیفى: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه­اى، (ترجمه بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بشیر، حسن و جوهری، محسن (1400). «نسبت‌یابی عرصه هنر با حوزه فرهنگ و ارتباطات». فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ‌ ارتباطات. (55)22: 7-37. https://doi.org/10.22083/jccs.2020.236232.3114
پاکباز، روئین (1400). دایرةالمعارف هنر. تهران: نشر فرهنگ معاصر.
حسینی‌راد، عبدالمجید (1398). مبانی هنرهای تجسمی. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
دیزگلی، سهیلا و علی پوری مرالو، شهناز (1398). «طبقه­بندی مخاطب در هنرهای تجسمی معاصر و هنرهای کلاسیک ایران». مطالعات ادبیات تطبیقی. (54)14: 51-75.
کارگری آریان، سارا، صدقی، مهرداد و کارگری آریان، لطف‌الله (1399). «سنجش مؤلفه‌های سواد بصری (مطالعه موردی: کتاب مبانی هنرهای تجسمی پایه دهم)». جلوه هنر. (2)13، 31: 47-55.
کفشچیان­مقدم، اصغر و عموئیان، فروغ (1397). «تعامل هنرهای تجسمی شهری با مخاطب؛ مطالعه موردی: سالانه هنرهای شهری بهارستان تهران سال 1395». دوفصلنامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز. (13)7: 51-72.
گامبریج، ارنست (1387). تاریخ هنر. مترجم: علی رامین. تهران: نشر نی.
معتمدنژاد، کاظم (1383). وسایل ارتباط جمعی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشکده علامه طباطبایی.
منصوریان، یزدان (1386). گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ ویژه­نامه همایش علم اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
موشتوری، آنتیگون (1386). جامعه­شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری. ترجمۀ حسین میرزایی. تهران: نشر نی.
ویندال، سون، سیگنایتزر، بنو و اولسون، جین (1397). کاربرد نظریه­های ارتباطات. ترجمۀ علیرضا دهقان. تهران: انتشارات علمی­وفرهنگی.
Boren, T and C, Young. (2017). Artists and creative city policy: Resistance, the mundane and engagement in Stockholm, Sweden. City, Culture and Society 8 (2017). 21-26.
 Gao, Y., lee, S. & Lin, R. (2019). Communication Between Artist and Audience: A Case Study of Creation Journey, Culture and Society, 11th International Conference, CCD 2019, Held as Part of the 21st HCI International Conference, HCII 2019, Orlando, FL, USA, July 26–31, 2019, Proceedings, Part II (pp.33-44). DOI:10.1007/978-3-030-22580-3_3.
Kumar, A. (2022). Human Communication: Meaning, Origins, Stages and Types. https://getuplearn.com/blog/human-communication.
Marciszewska, B. & Marciszewski, P. (2021). The Visual Arts in Society: Their Role in Marketing Communication and Shaping Social Attitudes, European Research Studies Journal Volume XXIV, Issue 1, pp. 748-762