واکاوی چیستی موزه در عصر رنسانس تا پایان قرن هفدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22083/ssa.2023.420423.1021

چکیده

برقراری ارتباط عمیق‌تر با موزه، نیازمند شناخت دقیق‌تر‌ ماهیت آن است. ماهیت موزه با گذر زمان هم‌پای تحول جوامع تغییر کرده است. از این ‌رو، برای درک بهتر ماهیت موزه و علت تحولات آن، لازم است ابتدا تحولات جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش پیشِ رو سعی کرده است به سراغ بازه‌ای از تاریخ، عصر رنسانس تا پایان قرن هفدهم میلادی، برود و به دو پرسش «سیر تاریخی تحولات موزه در عصر رنسانس تا پایان قرن هفدهم چیست؟» و «چه عواملی سبب این تحولات شده‌اند؟» پاسخ دهد، تا قدمی در مسیر شناخت دقیق‌تر ماهیت موزه بردارد. در این راستا، ابتدا به منابعی که تأثیرگذارترین وقایع تاریخی را ذکر کرده‌ و منابعی که هر کدام به نحوی با سیر تاریخی تحول معنای موزه در ارتباط بوده‎اند، مراجعه شد. سپس وقایع تاریخی مهم و اثرگذار عصر رنسانس ذکر شد و تأثیر این وقایع بر تغییر ماهیت موزه مورد بحث قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که اگر چه عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی، علمی و هنری هم‌زمان و دوشادوش یکدیگر بر ماهیت موزه‌ در عصر رنسانس تأثیر گذاشته؛‌ اما به‎طورکلی تغییرات اجتماعی و سیاسی در این بازه از تاریخ، بیشترین اثر را در تغییر ماهیت موزه‌ از خود به جا گذاشته‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Museum Through the Renaissance era Until the End of The 17th Century

نویسنده [English]

  • Maryam Aliakbari
School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Establishing a profound connection with a museum requires a more precise understanding of its essence. The essence of the museum has undergone changes in parallel with the societal transformations over time. Therefore, to better comprehend the museum's essence and the factors driving its evolution, it's crucial to initially examine the shifts in societies. In this regard, the present research has attempted to explore a historical period, from the Renaissance to the end of the 17th century, addressing two questions: “What is the historical trajectory of museum transformations from the Renaissance to the end of the 17th century?” and “What factors have caused these transformations?” This aims to take a step towards a more accurate understanding of the essence of the museum. In this regard, reference was made to sources that mentioned the most influential historical events and those that were in some way related to the historical trajectory of the museum's meaning. Subsequently, significant historical events and influential aspects of the Renaissance era were discussed, highlighting their impact on the changing essence of the museum. The results of this study indicated that although various social, cultural, economic, political, religious, scientific, and artistic factors simultaneously influenced the essence of the museum during the Renaissance, overall, social and political changes in this historical period had the greatest impact on the transformation of the museum's essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum’s History
  • Museum’s Evolution
  • Renaissance

منابع و مآخذ

ابرمان، هیکو (1385). لوتر مردی میان خدا و شیطان. مترجمان: فریدالدین رادمهر و ابوتراب سهراب. چاپ اول. تهران: نشر چشمه.
آریان‌پور، امیرحسین (1354). جامعه‌شناسی هنر. چاپ سوم (اول: 1350). تهران: دانشگاه تهران، دانشکدۀ هنرهای زیبا، انجمن کتاب دانشجویان.
آلن جی. آر، اسمیت (1377). علم و جامعه در سده‌های شانزدهم و هفدهم. مترجم: علی حقی. چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، به‌ نشر.
آیت‌اللهی، حبیب‌الله (1381). «وجوه افتراق و اختلاف میان دو جریان بزرگ هنری گوتیک و رنسانس». فصلنامۀ مدرس هنر، 1(2)، 1-5.
ایلخانی، محمد (1382). تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس. چاپ اول، تهران: نشر سمت.
بالزر، دیوید (1397). کیوریتورباوری: چگونه کیوریتوری بر جهان هنر و همۀ چیزهای دیگر چیره شد. مترجم: افرا صفا. چاپ اول، تهران: مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
بورکهارت، یاکوب (1376). فرهنگ رنسانس در ایتالیا. مترجم: محمدحسن لطفی. چاپ اول، تهران: نشر طرح نو.
بوک، آگوست (1381). اومانیسم در دورۀ رنسانس  (ترجمه محمدحسن لطفی). نشریۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 54 و 55، 14-21.
حیدری، الهام (1388). «نقش پایگاه‌های اقتصادی عصر رنسانس در خلق آثار هنری ایتالیا». نشریۀ پژوهش در فرهنگ و هنر، 1(1)، 29-43. https://www.sid.ir/paper/146558/fa
دارایی، علی‌اصغر (1385). «رنسانس (فرهنگ اصطلاحات فلسفی-اجتماعی)». نشریۀ رشد آموزش معارف اسلامی، 62، 22-27.
دورانت، ویلیام جیمیز (1373). تاریخ تمدن (جلد ششم). مترجم: ابوتراب صارمی و دیگران. چاپ چهارم، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
رهنمایی، احمد (1389). غرب‌شناسی: سیری در تحولات فرهنگی و سیاسی غرب از یونان باستان تا پایان هزاره دوم. چاپ دوازدهم (اول: 1379)، قم: نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
ژید، شارل؛ ریست، شارل (1370). تاریخ عقاید اقتصادی: از فیزیوکرات‌ها تا استوارت میل (جلد اول). مترجم: کریم سنجابی. چاپ سوم (اول: 1347)، تهران: نشر دانشگاه تهران.
شیبانی، داوود (1381). «باورهای انسان سده‌های میانه و انسان دورۀ رنسانس»، نشریۀ حوزه، 19(110-119) 352-386. https://civilica.com/doc/1827894
صادقی، سعید (1386). سیر اندیشۀ سیاسی در غرب (الف). چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه پیام نور.
فروغی، محمدعلی (1390). سیر حکمت در اروپا. چاپ نهم، تهران: نشر زوار.
فوگل، اشپیگل (1380). تمدن مغرب زمین (جلد اول). مترجم: محمدحسین آریا. چاپ اول، تهران: نشر امیرکبیر.
قدیری اصل، باقر (1364). سیر اندیشه‌های اقتصادی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کلاینر، فرد اس (1395). هنر در گذر زمان هلن گاردنر (تاریخ فشردۀ هنر جهان). مترجمان: مصطفی اسلامیه، احمدرضا تقاء، هلیا دارابی، عبدالله کوثری، محمود متحد، فیروزه مهاجر، مهران مهاجر و محمد نبوی. چاپ دوم (اول: 1394)، تهران: نشر آگه.
کوریک، جمیز آ (1382). رنسانس. مترجم: آزیتا یاسائی. چاپ دوم (اول: 1380)، تهران: نشر ققنوس.
گریمال، پی‌یر (1386). اساطیر جهان: یونان و روم (جلد دوم). مترجم: مانی صالحی علامه. چاپ اول، تهران: نشر مهاجر.
گلشنی، مهدی (1377). از علم سکولار تا علم دینی. چاپ اول، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
لطفی، نقی؛ علیزاده، محمدعلی (1382). تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید : از سقوط قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه (1453 - 1789). چاپ اول، تهران: نشر سمت.
لنگلی، اندرو (1392). اروپا در قرون وسطی. مترجم: معصومه زارع. چاپ دوم (اول: 1389)، تهران: نشر سبزان.
لوکاس، هنری استیون (1382). تاریخ تمدن (جلد دوم). مترجم: عبدالحسین آذرنگ. چاپ اول، تهران: نشر سخن.
مالرب، میشل (1381). انسان و ادیان. مترجم: مهران توکلی. چاپ دوم، تهران: نشر نی.
مسگری، احمد علی‌اکبر؛ سلیمانی، معصومه (1387). «معرفی اومانیسم در اندیشۀ مارسیلیو فیچینو». فصلنامۀ فلسفه و کلام اسلامی آینۀ معرفت دانشگاه شهید بهشتی، 14، 106-122. https://civilica.com/doc/1295009
 
Bentz, K.M. (2012). Ulisse Aldrovandi, Antiquities, and the Roman Inquisition. The Sixteenth century journal, 34(4), 963-988. DOI:10.1086/SCJ24244967
Campbell, S. (1997). Cosme Tura of Ferrara: Styles, Politics and the Renaissance City, 1450-1495. New Haven and London: Yale University Press.
Cellauro, L. (2003). Iconographical aspects of the Renaissance villa and garden: Mount Parnassus, Pegasus and the Muses. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, 23(1), 42-56. DOI: 10.1080/14601176.2003.10435280
Clark, L.R. (2013). Collecting, exchange, and sociability in the Renaissance studiolo. Journal of the History of Collections, 25(2), 171-184, DOI: 10.1093/jhc/fhs022
Cohen, J. (1980). Rational Capitalism in Renaissance Italy. American Journal of Sociology, 85(6), 1340-1355. DOI: 10.1086/227167
Conelli, M. (2012). Boboli Gardens: fountains and propaganda in sixteenth century Florence. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes: An International Quarterly, 18(4), 300-316. DOI: 10.1080/14601176.1998.10435554
Findlen, P. (1989). The Museum: Its Classical Etymology and Renaissance Genealogy. Journal of the History of Collections, 1(1), 59-78, DOI: 10.1093/jhc/1.1.59
Hay, D. (1989). Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. 2nd Edition, Routledge.
Juel-Jensen, B. (1992). Museum Clausum, or Bibliotheca Abscondita: some thoughts on curiosity cabinets and imaginary books. Journal of the History of Collections, 4(1), 127-140. DOI: 10.1093/jhc/4.1.127
McDowell, J., Don, S. (1982). Handbook of Today Religions: Understanding Secular Religion. California: San Bernadino.
Morgan, L. (2015). Living Rocks and Petrified Giants in Vicino Orsini’s Sacro Bosco.  Architectural Theory Review, 20(1), 7-29. DOI:10.1080/13264826.2015.1049546
Osman, K., Farahat, B. (2014). Museums Between Tradition and Modernism: Memorial Museums Like Jewish Museum in Berlin as A Case Study. Journal of Engineering Sciences, 42(5), 1294-1316. DOI: 10.21608/jesaun.2014.115067
Platt, M. (1986). The Significance of Vicing Orsini's Villa Garden at Bomarzo in the History of Italian Renaissance Garden Design, Michigan: Michigan State University, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts.
Schimansky, D. (1971). The Study of Medieval Ecclesiastical Costumes: A Bibliography and Glossary. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 29(7), 313-317, DOI: 10.2307/3258648
Van Praët, M. (2019). The Modernity of the Museum: Sharing and Creating Knowledge Through Confrontation with the Material Evidences of the Past and the Present. Museum International, 71(1-2), 38-47. DOI: 10.1080/13500775.2019.1638025
Waddell, M. (2010). A. A Theater of the Unseen: Athanasius Kircher’s Museum in Rome. a chapter of World-Building and the Early Modern Imagination. New York: Palgrave Macmillan US.
Waddell, M. (2010). B. Magic and artifice in the collection of Athanasius Kircher. Endeavour, 34(1), 30-34. DOI: 10.1016/j.endeavour.2009.11.003
Yılmaz Genç, S. (2011). The Historical Evolution of the Capital Accumulation in the Capitalist System. International Journal of Business and Social Science, 2(9), 268-274. Available at: https://www.ijbssnet.com/journal/index/384
URL 3: https://www.uffizi.it/gli-uffizi )visited on 25/6/2020)
URL 7: https://www.uffizi.it/en/artworks/grotta-del-buontalenti )visited on 10/7/2020)
URL 8: https://www.uffizi.it/en/artworks/grotta-del-buontalenti#&gid=1&pid=2 )visited on 10/7/2020)
URL 9: https://www.uffizi.it/en/artworks/grotta-del-buontalenti#&gid=1&pid=4 )visited on 10/7/2020)
URL 10: https://www.uffizi.it/en/artworks/grotta-del-buontalenti#&gid=1&pid=5 )visited on 10/7/2020)
URL 11: http://www.digital-images.net/Gallery/Scenic/Florence/BoboliGrdn/boboligrdn.html )visited on 15/7/2020)
URL 12: http://slowitaly.yourguidetoitaly.com/2013/02/park-of-monsters-of-bomarzo/ )visited on 19/7/2020)
URL 13: https://www.wallswithstories.com/uncategorized/the-park-of-monsters-giant-stone-creatures-that-express-duke-orsinis-grief.html )visited on 25/7/2020)
URL 14: https://en.wikipedia.org/wiki/Gardens_of_Bomarzo#/media/File:Bomarzo2013parco21.jpg )visited on 25/7/2020)
URL 15: https://web.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/ )visited on 1/8/2020)
URL 16: http://baroqueart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;BAR;it;Mus12_B;25;en )visited on 1/8/2020)
URL 17: https://www.sciencephoto.com/media/562695/view )visited on 5/8/2020)
URL 18: https://www.ashmolean.org/the-ashmolean-story )visited on 15/8/2020)
URL 19: https://www.britannica.com/biography/Ulisse-Aldrovandi )visited on 15/8/2020)
URL 20: https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=4040 )visited on 20/8/2020)
URL 21: https://www.benedictine.edu/press-room/work/museum-italicum )visited on 20/8/2020)