اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مرتضی افشاری

هنر اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/afshari
afsharishahed.ac.ir

رضا افهمی

طراحی صنعتی و معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

reza.afhamigmail.com

محمدرضا حسنائی

انیمیشن استاد دانشگاه هنر

hosnaeeart.ac.ir

محمد شهبا

سینما استاد دانشگاه هنر

shahbagmail.com
----

ساسان فاطمی

موسیقی استاد دانشگاه تهران

sasanfatemi358gmail.com

محمدباقر قهرمانی

تئاتر و ادبیات نمایشی دانشیار دانشگاه تهران

mbghut.ac.ir

مهران هوشیار

هنرهای اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره

houshiarsoore.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

دستیار سردبیر

محمود ترابی اقدم

پژوهش هنر دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

iranmtorabiagmail.com

مدیر اجرایی

رقیه مهری

مدیراجرایی نشریات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

nashriehricac.ac.ir
02188919176