اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قاسم زائری

جامعه‌شناسی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر

مصطفی گودرزی

هنرهای زیبا استاد دانشگاه تهران،‌ دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، گروه مطالعات عالی هنر

goudarzi40gmail.com

جانشین سردبیر

هادی بابایی فلاح

هنر رییس پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

hadi83babaeiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد معماری دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~gheslami
gheslamiut.ac.ir

مرتضی افشاری

هنر اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

ref.shahed.ac.ir/afshari
afsharishahed.ac.ir

رضا افهمی

طراحی صنعتی و معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

reza.afhamigmail.com

محمدرضا حسنائی

انیمیشن استاد دانشگاه هنر

hosnaeeart.ac.ir

محمد شهبا

سینما استاد دانشگاه هنر

shahbagmail.com
----

ساسان فاطمی

موسیقی استاد دانشگاه تهران

sasanfatemi358gmail.com

محمدباقر قهرمانی

تئاتر و ادبیات نمایشی دانشیار دانشگاه تهران

mbghut.ac.ir

مصطفی گودرزی

هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، گروه مطالعات هنر

goudarzi40gmail.com

مهران هوشیار

هنرهای اسلامی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه سوره

houshiarsoore.ac.ir

سیده راضیه یاسینی

پژوهش هنر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

raziehyasiniricac.ac.ir

مدیر داخلی

رقیه مهری

مدیر داخلی

nashriehricac.ac.ir
02188919176