تأثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان با نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی (مطالعه موردی: هنرمندان شهرستان درگز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول). davali@pnu.ac.ir

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور مرکز بین‌الملل کیش، کیش، ایران. abdollahifarhang38@gmail.com

10.22083/ssa.2023.374813.1007

چکیده

فرسودگی شغلی، خستگی مفرط عاطفی است که بعد از سال‌ها درگیری و تعهد درخصوص خدمت کردن به سازمان یا اشخاص، در فرد دیده می‌شود. عوامل متعددی از جمله صفات شخصیتی می‌تواند بر این موضوع اثر بگذارد. هدف از پژوهش حاضر شناخت تأثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان با نقش تعدیل‌گر هوش هیجانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از بررسی‌های اسنادی، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد که در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد مثلث تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010)، پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1986) استفاده گردید. برای روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران تعداد 208 پرسشنامه بین هنرمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درگز توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، نرم‌افزار­های SPSS و Smart PLS مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان تأثیر معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی هنرمندان تأثیر معناداری دارد. اما هوش هیجانی نقش تعدیلی در تأثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان ندارد. لذا، نتیجه به‌دست آمده نشان داد که از نظر هنرمندان، متغیر هوش هیجانی اهمیت ویژه‌ای دارد که خود می‌تواند به‌صورت یک متغیر مستقل بر فرسودگی شغلی اثر گذاشته و آن را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dark Personality Traits on the job burnout of Artists with the Moderating Role of Emotional Intelligence (Case Study: Artists of Dargaz City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Davali 1
  • Azam Abdollahi 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
2 Master's degree in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payam Noor University, Kish International Center, Iran.
چکیده [English]

Job burnout is excessive emotional fatigue that is seen in a person after years of conflict and commitment to serve the organization or individuals. Several factors, including personality traits, can affect this issue. The aim of the current research is to know the effect of dark personality traits on the job burnout of artists with the role of emotional intelligence as a moderator. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. To collect the required information and data, document reviews, library and field studies were used, and in the field part, the standard dark triangle questionnaire of Johnson and Webster (2010), the emotional intelligence questionnaire of Schutte et al. (1998) and the job burnout questionnaire of Maslach and Jonason (1986) was used. For the validity of the questionnaires, their content and reliability were calculated and confirmed using Cronbach's alpha. Sampling by simple random method and based on Cochran's formula, 208 questionnaires were distributed among the artists of the Department of Culture and Islamic Guidance of Dargaz city. SPSS and Smart PLS software were used to analyze data and test research hypotheses using structural equation modeling. The findings of the hypothesis test showed that dark personality traits have a significant effect on job burnout. Also, emotional intelligence has a significant effect on job burnout. But emotional intelligence does not have a moderating role in the effect of dark personality traits on job burnout. Therefore, the obtained result showed that from the point of view of artists, the variable of emotional intelligence is of special importance, which can affect job burnout as an independent variable and reduce it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Job burnout
  • Dark personality traits
  • Emotional intelligence
  • Artists
داوری، علی و آرش رضازاده (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
سلطان‌آبادی، نسترن و علی بیک‌مرادی (1399). «بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان در سال 1393»، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 28 (3): 192-181.
شریفی‌نیا، محمدعلی و همایون هارون‌رشیدی (1399). «رابطة صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان»، روانشناسی نظامی، 41 (11)، 41-49.
غرایاق‌زندی، آتنا؛ داوود حومنیان‌شریف‌آبادی و محبوبه غیورنجف‌آبادی (1400). «اثر صفات سه گانة تاریک شخصیت بر پرخاشگری مربیان و ورزشکاران»، علوم روانشناختی، سال 20، شماره متوالی 102: 879-887.
مرتضوی نرگس‌السادات و نعمت‌اله یارالهی (1397). «فراتحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9 (1): 289- 276.
نیکنام، ماندانا و شکوه قدرتی‌فر (1400). «نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در مدل مفهومی رابطة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی در پرستاران»، مشاوره شغلی و سازمانی، 13 (2): 50-35.
یاری، مائده؛ اسرا فروغی؛ محمدعزیز رسولی و پیمان رضاقلی (1400). «بررسی ارتباط هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران اتاق عمل»، علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 16 (1): 8-1.
Austin, E. J; D. H. Saklofske; M. Smith and G. Tohver (2014). “Associations of the managing the emotions of others (MEOS) scale with personality, the Dark Triad and trait EI”, Personality and Individual Differences, 65: 8–13.
Bakker, A. B. and J. D. de Vries (2021). “Job Demands–Resources theory and self-regulation: New explanations and remedies for job burnout”, Anxiety, Stress and Coping, 34 (1): 1-21.
Gong, Zhun: yuqi Chen and Yayu Wang (2019). the Influence of Emotional Intelligence on Job Burnout and Job Performance: Mediating Effect of Psychological Capital, Front. Psychol, 10: 1 -11.
Gorgens-Ekermans, G. and T. Brand (2012). “Emotional intelligence as a moderator in the stress–burnout relationship: A questionnaire study on nurses”, Journal of Clinical Nursing, 21 (15–16): 2275–2285.
Grover, S. and A. Furnham (2021). “The Dark Triad, emotional intelligence, self-monitoring and executive coach effectiveness and satisfaction”, Coaching: An International Journal of Theory Research and Practice, 15 (1): 22-42.
Jonason PK and GD. Webster (2010). “The dirty dozen: a concise measure of the dark triad”, Psychol Assess, 22 (2):420.
Jones, D. N. and A. L. Neria (2015). “The dark triad and dispositional aggression”, Personality and Individual Differences, 86: 360–364.
Kant, R., and A. Shanker (2021). “Relationship between Emotional Intelligence and Burnout: An Empirical Investigation of Teacher Educators”, International Journal of Evaluation and Research in Education, 10 (3): 966-975.
Leitão, J.; D. Pereira and Â. Gonçalves (2021). “Quality of work life and contribution to productivity: Assessing the moderator effects of burnout syndrome”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (5): 2425.
MacCann, C.; Y. Jiang; L. E. Brown; K. S. Double; M. Bucich and A. Minbashian (2020). “Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis”, Psychological Bulletin, 146 (2): 150–186.
Michels, M. and R. Schulze (2021). “Emotional intelligence and the dark triad: A meta-analysis”, Personality and Individual Differences, 180: 110961.
Noser, A. E.; V. Zeigler-Hill and A. Besser (2014). “Stress and affective experiences: The importance of dark personality features”, Journal of Research in Personality, 53: 158-164.
Prusik, M. and M. Szulawski (2019). “The relationship between the Dark Triad personality traits, motivation at work, and burnout among HR recruitment workers”, Frontiers in psychology, 10: 1290.
Ribeiro, V. F.; V. E. Valenti; M. Ferreira; L. C. De Abreu; T. D. De Carvalho; V. Xavier and Ferreira (2014). “Prevalence of burnout syndrome in clinical nurses at a hospital of excellence”, International archives of medicine, 7 (1): 1-7.
Samy Sayed Ahmed, S.; M. Hassan Abd El Aal; M. Mohamed Barakat and A. Ebrahim Sabra (2022). “Effect of Emotional Intelligence Training Program on Burnout among Psychiatric Mental Health Nurses”, Journal of Nursing Science Benha University, 3 (1): 595-609.
Schoeps, K.; A. Tamarit; M. Peris-Hernández and I. Montoya-Castilla (2021). “Impact of Emotional Intelligence on Burnout among Spanish Teachers: A Mediation Study. Psicología Educativa”, Revista de los Psicólogos de la Educación, 27 (2): 135-143.
Schutte, N. S.; J. M. Malouff: L. E. Hall; D. J. Haggerty; J. T. Cooper; C. J. Golden, and L. Dornheinm, (1998). “Development and validation of a measure of emotional intelligence”, Personality and Individual Differences, 25: 167-177.
Socaciu, A.I.; R. Ionut; M. Barsan; A.P. Ungur and A.G. Rajnoveanu (2020). “Burnout in gastroenterology unit nurses. Int. J. Environ. Res”, Public Health, 17: 3115.
Tajmirriyahi, M.; M. Najafi, K. Hamidizadeh, S. Doerfler and W. Ickes (2021). “The Dark Triad of personality and ideal romantic partner preferences in Iran”, Personality and Individual Differences, 168: 110281.
Xie, C.; X. Li; Y. Zeng and X. Hu (2021). “Mindfulness, emotional intelligence and occupational burnout in intensive care nurses: A mediating effect model”, Journal of Nursing Management, 29 (3): 535-542.
Zeidner, M.; G. Matthews and R. D. Roberts (2004). “Emotional intelligence in the workplace: A critical review”, Applied Psychology, 53 (3): 371–399.
Gross, J. J. and O. P. John (2003). “Individual differences in two emotion regulation processes:
Implications for affect, relationships, and well-being”, Journal of Personality and Social Psychology, 85 (2): 348–362.
John, O. P. and J. J. Gross (2004). “Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development”, Journal of Personality, 72 (6): 1301–1334.
Maslach, C. and S. E. Jackson (1986). Maslach Burnout Inventory Manual, 2nd edn, Palo Alto: Consulting Psychologists Press.